Ozimska 4/7, 45-057 Opole, Polska
514 362 606
biuro@estilab.pl

Warunki współpracy

Created with Sketch.

       OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY TOWARÓW 

A.    Zakres obowiązywania.

1.    Poniższe Ogólne Warunki Sprzedaży i dostawy dotyczą wszystkich umów kupna – sprzedaży i dostawy towarów nabywanych w Impo Sp. z o.o. Ozimska 4/7, 45-057 Opole NIP 7543237566 zwanych dalej estilab.pl . Poprzez złożenie zamówienia na towary Zamawiający oświadcza, iż zapoznał się z niniejszymi OWS i akceptuje wszystkie ich zapisy.
2.    W przypadku jeżeli postanowienia umowy zawartej z Zamawiającym odbiegają od postanowień niniejszych Ogólnych Warunków pierwszeństwo mają postanowienia umowy.   
B. Przyjęcie zamówienia.
1.    Zamówienia przyjmowane są w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na adres biuro@estilab.pl 
2.    Przyjęcie zamówienia każdorazowo jest potwierdzane przez Estilab.pl na adres nadawcy. Brak potwierdzenia zamówienie oznacza, iż Estilab.pl nie przyjęła zamówienia do realizacji.
3.    Zamówienia na etykiety drukowane są realizowane na podstawie plików przygotowywanych przez klienta. Wytyczne odnośnie przygotowanie plików do druku są dostępne na naszej stronie internetowej pod adresem: https://estilab.pl/index.php/przygotowanie-plikow/  Estilab.pl nie ma obowiązku sprawdzania plików przed drukiem. 
4.    Estilab.pl może w odpowiedzi na zamówienie zaproponować inne od określonych przez zamawiającego zasady realizacji zamówienia, w takim przypadku jeżeli Zamawiający w terminie 3 dni roboczych nie złoży oświadczenia o rezygnacji z realizacji zamówienia, zamówienie będzie realizowane na warunkach określonych przez Estilab.pl.    
C. Termin realizacji, odbioru towaru lub wysyłki, niemożność dostarczenia.
1.    Termin realizacji zamówienia określany jest każdorazowo w wysyłanym przez Estilab.pl potwierdzeniu zamówienia.
2.    Termin realizacji zamówienia nie jest tożsamy z terminem dostawy lub odbioru zamówienia.
3.    Termin odbioru towaru lub wysyłki wydłuża się w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Estilab.pl o ile Estilab.pl powiadomi Zamawiającego o wystąpieniu takich okoliczności.
D. Pakowanie, odbiór i przejęcie ryzyka
1.    Standardowo towary pakowane są w kartony.
2.    Niestandardowy sposób pakowania winien być określony w zamówieniu, a jego koszty ponosi każdorazowo Zamawiający. Miejscem odbioru towarów jest siedziba Estilab.pl
3.    Wysyłka towaru oraz jego ubezpieczenie na czas transportu odbywa się wyłącznie w przypadku jeżeli zostało to określone w zamówieniu. Koszty transportu oraz ubezpieczenia ponosi każdorazowo Zamawiający, chyba, że strony postanowią inaczej.
4.    Ryzyko przypadkowej utraty towaru przechodzi na Zamawiającego z chwilą wydania towaru Zamawiającemu, a w przypadku wysyłki towaru wydania go spedytorowi lub przewoźnikowi wskazanemu przez Zamawiającego.
5.    Estilab.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu dostarczenia przesyłki, jeżeli jest ono następstwem okoliczności leżących po stronie przewoźnika.
E. Ceny – zapłata
1.    Ustalona cena przedmiotu zamówienia nie obejmuje kosztu przesyłki, niestandardowego pakowania i podatku VAT.
2.    W przypadku opóźnień płatności naliczamy ustawowe odsetki. 
3.    Jeżeli Zamawiający zalega z zapłatą poprzedniego zamówienia albo z zapłatą uzgodnionej zaliczki/przedpłaty, Estilab.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub przerwania realizacji zamówienia do czasu uregulowania zaległości.
F. Gwarancja jakości, tryb składania reklamacji.
1.    Na zakupione towary  Estilab.pl udziela jedno miesięcznej gwarancji. Bieg okresu gwarancyjnego rozpoczyna się od dnia dostawy zamówionego towaru Zamawiającemu.
2.    Reklamacje jakościowe należy składać pisemnie na adres e-mail: Estilab.pl w terminie 3 dni od daty ujawnienia wady. Do reklamacji należy dołączyć zdjęcia wadliwych towarów oraz opis problemu. Na żądanie Estilab.pl Zamawiający będzie zobowiązany do przesłania próbki lub całej partii reklamowanych towarów.
3.    Reklamacje jakościowe mogą dotyczyć wyłącznie niezgodności dostarczonych towarów z zamówieniem tj. jakości materiałów, użycia materiału innego niż określono w zamówieniu, technologii produkcji innej niż wskazano w zamówieniu, niedotrzymania innych parametrów technicznych określonych w sposób ścisły w zamówieniu takich jak wymiary lub sposób konfekcji.
4.    Reklamacji nie podlegają błędy w druku wynikające z dostarczenia przez zamawiającego nieodpowiednio przygotowanych plików.   
5.    Reklamacji nie podlegają nieznaczne odchylenia kolorów nadruku od zatwierdzonego przez Zamawiającego wzorca kolorystycznego. To samo odnosi się do porównania odbitek próbnych z drukiem nakładu. Wszelkie reklamacje kolorystyczne będą rozpatrywane na podstawie wzorów kolorystycznych zaakceptowanych przez Zamawiającego i zwolnionych do druku. 
6.    W przypadku druku na powierzonych materiałach, Estilab.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość i przydatność dostarczonego materiału. 
7.    Reklamacje ilościowe należy składać w terminie 2 dni od dnia dostawy zamówionego towaru Zamawiającemu.
8.    Zamawiający jest zobowiązany do przeprowadzenia we własnym zakresie testów przydatności zamówionych towarów pod względem ich użyteczności w konkretnym zastosowaniu. Powyższe dotyczy także sposobu aplikacji. 
9.    Ponieważ stosowanie produktów odbywa się poza kontrolą Estilab.pl, spółka nie przyjmuje odpowiedzialności za żadne związane z tym szkody.
10.    W przypadku zgłoszenia uzasadnionej reklamacji jakościowej (wad towarów) w okresie gwarancji Estilab.pl zobowiązuje się do ich usunięcia według swojego wyboru poprzez naprawę dostarczonych lub dostawę towarów wolnych od wad w tej samej ilości. Termin usunięcia wad wynosi do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia.
11.    W przypadku zgłoszenia uzasadnionej reklamacji ilościowej Estilab.pl uzupełni brakującą ilość towarów.
12.    Odpowiedzialność Estilab.pl z tytułu gwarancji określona w zapisach powyżej ma charakter wyłączny tzn. Zamawiającemu nie przysługują żadne inne roszczenia poza opisanymi w tych postanowieniach w szczególności wyłączona zostaje odpowiedzialność Estilab.pl z tytułu rękojmi za wady.
G. Ogólne ograniczenie odpowiedzialności cywilnej.
1.    Zamawiający ponosi odpowiedzialność, jeżeli poprzez wykonanie jego zamówienia zostały naruszone prawa osób trzecich, chyba że naruszenie to jest następstwem zawinionego działania Estilab.pl
2.    Odpowiedzialność Estilab.pl z tytułu utraconych korzyści jest wyłączona. W każdym przypadku odpowiedzialność Estilab.pl jest ograniczona do kwoty stanowiącej równowartość zamówienia, którego niewykonanie lub nienależyte wykonanie spowodowało szkodę.
H. Miejsce wykonania, sąd właściwy i obowiązujące prawo
1.    Za miejsce wykonania dostaw i płatności uznaje się siedzibę Estilab.pl
2.    Wyłącznym sądem właściwym dla wszystkich sporów powstałych między stronami jest Sąd Rejonowy w Opolu (zgodnie z właściwością rzeczową tych Sądów).